Strateški plan Zaklade

STRATEŠKI PLAN ZAKLADE ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2017. GODINE

Vizija
Zaklada kao društveno odgovorna, na humanističkim zasadama utemeljena i novim tehnologijama otvorena neprofitna organizacija s provjerljivim rezultatima u radu i širokim koristima za osobe sa invaliditetom.

Misija

Obavljanje administrativnih, tehničkih, informatičkih, stručnih, edukativnih, knjižničkih i nakladničkih poslova kojima se osigurava realizacija specifičnih potreba osoba s invaliditetom: pristup knjizi (digitalizacija, snimanje zvučnih knjiga i ispis na Brailleovom pismu), neformalna edukacija (seminari, tečajevi, radionice, edukativna putovanja), tehnička potpora studentima s invaliditetom, informiranje javnosti o potrebama osoba s invaliditetom. Sve aktivnosti će biti vezane za ostvarivanje ciljeva Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i ostalih relevantnih strateških europskih i nacionalnih razvojnih planova za promicanje ljudskih prava i prava osoba s invaliditetom, posebno onih koji se tiču omogućavanja pristupa kulturnim materijalima u svim dostupnim oblicima osobama s teškoćama u čitanju standarnog teksta. Rad Zaklade je usmjeren i na poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva.

Opći cilj 1. : Provođenje strategija s ciljem povećavanja fonda dostupnih knjiga slijepim i slabovidnim osobama u svim oblicima, i to prvenstveno iz humanističkih znanosti, društvenih znanosti te publicistike (uvažavajući mišljenje književne i stručne kritike u odabiru knjiga za prilagodbu i osobne zamolbe korisnika) te realizacija programa neformalne edukacije za osobe s invaliditetom kao i potpora istima u formalnom obrazovanju.

Posebni cilj 1.1. Provođenje programa Čujem, vjerujem, vidim kroz koji će se snimati zvučne, tiskati brajične i digitalizirati knjige standardnog tiska koje nisu prilagođene u dosadašnjem radu Knjižnice za slijepe.

Posebni cilj 1.2. Osnivanje knjižnice za slijepe osobe putem koje će se lakše dostaviti prilagođena literatura slijepim osobama i ostvarivati neposredni kontakt s korisnicima.

Posebni cilj 1.3. Praćenja i primjena novih tehnologija na području reprodukcije i prilagodbe tiskane knjige (DAISY, EPUB).

Posebni cilj 1.4. Praćenje izdavačke djelatnosti i uvažavanje književne i stručne kritike u cilju kvalitetnog i sinkroničnog prijenosa informacija i kulturnog materijala slijepim i slabovidnim korisnicima.

Posebni cilj 1.5. Suradnja sa srodnim institucijama i organizacijama u regiji u svrhu povećavanja broja korisnika, razmjene iskustava i obostrane potpore u radu.

Posebni cilj 1.6. Povećanje postotka dostupnosti literature slijepim osobama u Hrvatskoj do razine prosjeka zemalja Europske unije.

Posebni cilj 1.7. Pružanje kvalitetne financijske, stručne i tehničke potpore osobama s invaliditetom u svrhu prevladavanje teškoća prouzrokovanih invaliditetom tijekom redovitog i neformalnog obrazovanja.

Opći cilj 1. : Provođenje strategija s ciljem povećavanja fonda dostupnih knjiga slijepim i slabovidnim osobama u svim oblicima, i to prvenstveno iz humanističkih znanosti, društvenih znanosti te publicistike (uvažavajući mišljenje književne i stručne kritike u odabiru knjiga za prilagodbu i osobne zamolbe korisnika) te realizacija programa neformalne edukacije za osobe s invaliditetom kao i potpora istima u formalnom obrazovanju.

U razgovoru s osobama s teškoćama u čitanju standardnog tiska dolazimo do zaključka da broj prilagođene literature na godišnjoj razini Knjižnice za slijepe ne zadovoljava njihove potrebe za informacijom, znanjem i kulturom što je očito i iz usporedbe fonda Knjižnice za slijepe i njihove prilagodbe literature na godišnjoj razini i fonda Nacionalne sveučilišne knjižnice i količine objavljenih knjiga na standardnom tisku na godišnjoj razini u Hrvatskoj. Knjige će se prilagođavati prvenstveno u zvučnom formatu budući da je isti dostupan najvećem broju slijepih osoba, zatim u digitalnom obliku koji koriste osobe osposobljene za rad na računalu sa govornom jedinicom te na Brailleovom pismu, u manjoj mjeri, budući da isto koristi manji broj slijepih osoba – ovisno o dobi gubitka vida. Korisnici najviše zanimanja pokazuju za humanističke znanosti (povijest, filozofija, povijest umjetnosti, teologija), biomedicine i zdravstva, društvene znanosti (psihologija, sociologija i edukacijsko rehabilitacijske znanosti) i publicistiku pa će se iste i prilagođavati uzimajući u obzir mišljenje stručne kritike u odabiru knjiga za prilagodbu kao i osobne zamolbe korisnika za prilagodbu određene knjige. U programima neformalne edukacije i potpori u formalnoj kroz provođenje kompjutorskih i jezičnih tečajeva, seminara, radionica, organizacije individualne pomoći u učenju, donacije tehničkih pomagala, organizacije edukativnih studijskih putovanja, posjete kulturnim, prirodnim i drugim znamenitostima omogućit će se ravnopravnije sudjelovanje u kulturnom i obrazovnom životu osoba s invaliditetom.

Posebni cilj 1.1. Provođenje programa Čujem, vjerujem, vidim kroz koji će se snimati zvučne, tiskati brajične i digitalizirati knjige standardnog tiska koje nisu prilagođene u dosadašnjem radu Hrvatske knjižnice za slijepe.

Uvidom u potrebe korisnika i vlastite mogućnosti na godišnjoj razini planira se prilagoditi oko 100 zvučnih, 100 digitalnih i 5 do 10 knjiga na Brailleovom pismu čime će se povećati broj prilagođenih knjiga dostupnih slijepim osobama. Načini na koji će se ostvariti cilj su vezani za stručno osposobljavanje osoblja uključenog u provedbu programa, povećanje broja educiranih službenika za praćenje i vrednovanje financijskih potpora za programe udruga i zaklada iz javnih izvora te povećanje broja projekata prijavljenih na natječaje Europske komisije. Oslanjat ćemo se i na vlastita sredstva i donacije pravnih subjekata.

Posebni cilj 1.2. Osnivanje knjižnice za slijepe osobe putem koje će se lakše dostaviti prilagođena literatura slijepim osobama i ostvarivati neposredni kontakt s korisnicima te osnjvanje online knjižnice.

Prema Zakonu o knjižnicama u mogućnosti smo osnovati specijalnu knjižnicu za slijepe putem koje će se lakše producirati knjižnična građa, arhivirati i zaštititi ista, omogućiti izravna pristupačnost građe slijepim i slabovidnim osobama te olakšati vođenje dokumentacije o knjižnoj građi i korisnicima. U knjižnici će se organizirati književne večeri i javno predstavljanje novih knjiga.

Posebni cilj 1.3. Praćenja i primjena novih tehnologija na području reprodukcije i prilagodbe tiskane knjige u najmodernijim formatima (DAISY, EPUB).

Sukladno novim tehnološkim dostignućima koji doprinose razvoju kvalitete života slijepih osoba i primjenom istih planira se omogućiti brži, kvalitetniji i jednostavniji pristup informaciji slijepim osobama. O novim tehnološkim dostignućima se provodi i edukacija korisnika. DAISY format olakšava korištenje knjige slijepim korisnicima zbog mogućnosti čitanja i pretraživanja zvučnih i digitalnih knjiga po dijelovima, naslovima, stranicama i rečenicama. DAISY formast također omogućuje postavljanje knjižnih oznaka, regulaciju jačine i brzine reprodukcije pa se naglasak stavlja na prilagodbu literature u tom formatu.

Posebni cilj 1.4. Praćenje izdavačke djelatnosti i uvažavanje književne i stručne kritike u cilju kvalitetnog i sinkroničnog prijenosa informacija i kulturnog materijala slijepim i slabovidnim korisnicima.

Putem javnih manifestacija, sajmova knjiga, stručnih publikacija, rada izdavačkih kuća i časopisa o kulturi dolazit će se do informacija o novoobjavljenim knjigama koje svojim sadržajem i kvalitetom traže put do slijepih osoba.

Posebni cilj 1.5. Suradnja sa srodnim institucijama i organizacijama u regiji u svrhu povećavanja broja korisnika, razmjene iskustava i obostrane potpore u radu.

Putem međunarodnih konferencija, bilateralnih susreta, znanstvenih seminara usavršavat će se postojeći stručni kadar i prikupljati informacije koje će doprinijeti povećanju kvalitete našeg rada.

Posebni cilj 1.6. Povećanje postotka dostupnosti literature slijepim osobama u Hrvatskoj do razine prosjeka zemalja Europske unije.

Ostvarivanjem istaknutih posebnih ciljeva postupno će se povećavati postotak prilagođene literature.

Posebni cilj 1.7. Pružanje kvalitetne financijske, stručne i tehničke potpore osobama s invaliditetom u svrhu prevladavanje teškoća prouzrokovanih invaliditetom tijekom redovitog i neformalnog obrazovanja kao i potporu u cjeloživotnom.

Na godišnjoj razini će se: organizirati tečajevi, provoditi natječaji za donaciju tehničkih pomagala neophodnih za obrazovanje osoba s invaliditetom, osvješćivanje javnosti o mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom, organizati studijska edukativna putovanja i seminari. Cilj će biti realiziran uz suradnju s Ministarstvom socijalne politike i mladih, gradskim uredima za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, županijskim uredima i karitativnim ustanovama.